Home info Sednica Gradskog veća

Sednica Gradskog veća

37
0
SHARE

Danas je održana druga sednica Gradskog veća, na kojoj je bilo na razmatranju 36 tačaka dnevnog reda. Najvažniji predlog današnje sednice je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu- drugi rebalans.

Drugim rebalansom planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.298.000.000 dinara sredstava budžeta grada i 184.020.279,50 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da su ukupno planirana javna sredstva 3.482.020.279,50 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su smanjena za 384.574.527,82 dinara odnosno za 10,44%, od čega su primanja od zaduživanja smanjena za 150.000.000 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika umanjena za 6.814.290,66 dinara odnosno za 3,57%. Ovim rebalansom je obuhvaćena korekcija planiranih prihoda u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i po ovom osnovu budžet grada Valjeva je uvećan za ukupno 50.013.527,82 dinara.

Struktura prihoda i primanja je revidirana na osnovu ostvarenih prihoda budžeta grada za period januar-avgust tekuće godine, kao i korekcija prenetih sredstava iz prethodne godine po osnovu završnog računa budžeta grada.

Završnim računom budžeta grada Valjeva za 2019. godinu korigovani budžetski suficit je utvrđen u ukupnom iznosu od 48.821.736,90 dinara i raspoređuje se Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu –drugim rebalansom tako što se namenska sredstva raspoređuju u skladu sa namenom dobijenih sredstava, a preostala sredstva se raspoređuju na aproprijacije Gradske uprave grada Valjeva. U strukturi ukupnih prihoda tekući prihodi iznose 3.193.392.463,10 dinara ili 96,83% prihoda budžeta Grada odnosno 91,71% ukupnih javnih sredstava.

Drugim rebalansom planirani su rashodi u iznosu od 3.298.000.000 dinara, kao i 184.020.279,50 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora, tako da ukupno planirani javni rashodi iznose 3.482.020.279,50 dinara.

Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju druge izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2020. godinu. Rashodi predviđeni Drugom izmenom plana komunalne izgradnje za 2020. godinu su predviđeni i prilagođeni u skladu sa preuzetim obavezama u tekućoj godini i prihodima budžeta Grada u prvih osam meseci tekuće godine. Rashodi za program 2 komunalna delatnost –odnose se na javnu rasvetu, rashodi za program 6 zaštita životne sredine se najvećim delom odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za postrojenje za preradu otpadnih voda na Divčibarama i za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u naseljenom mestu Beloševac, dok se rashodi za program 7 putna infrastruktura odnose na projektovanje ulica i parkinga za naredni period, na izradu projektne dokumentacije za preprojektovanje ulice Vuka Karadžića, projektovanje parkinga u Karađorđevoj, biciklističke staze u minor koritu reke Kolubare, projekat parcelacije ulice c6 na Divčibarama, rekonstrukcije raskrsnica Sinđelićeve i Pasterove i Sinđelićeve i Knez Mihajlove ulice.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja i na izmene i dopune programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JP za upravljanje i korišćenje višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za 2020.godinu.

Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja JKP „Vidrak“ Valjevo za 2020. godinu

Razmatrani su i prihvaćeni izveštaji o realizaciji programa poslovanja za period januar – decembar 2019. godine JP za upravljanje i korišćenje višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ ,JKP „Vidrak“, JKP „Vodovod-Valjevo“, JKP „Toplana-Valjevo“ i JKP „Polet“.

Pored prošlogodišnjih izveštaja razmatrani su i izveštaji gore pomenutih preduzeća za period januar – mart i januar – jun 2020. godine i isti prihvaćeni.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o izmeni odluke o poveravanju poslova na izgradnji objekata etno tržnice u naseljenom mestu Divčibare, a rok za završetak radova na izgradnji objekata etno tržnice i parterno uređenje iste je 31.12.2020. godine.

Takođe je utvrđen predlog Odluke o izmenama odluke o Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina. Skupština opštine Mionica donela je Odluku o istupanju opštine Mionica iz Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina i obezbedila samostalno obavljanje poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa, pa je to razlog za donošenje izmene ove odluke.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu. Ovom odlukom se vrši usklađivanje odredaba postojeće odluke sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu, o komunalnoj miliciji, o inspekcijskom nadzoru i o trgovini. U skladu sa navedenim zakonima ovom odlukom precizirane su nadležnosti inspektora Gradske uprave u vršenju nadzora nad isticanjem i pridržavanjem radnog vremena objekata čije radno vreme utvrđuje postojeća odluka.

Po predlogu Odluke o dopuni odluke o stalnim manifestacijama Gradsko veće može posebnim aktom po pribavljenoj saglasnosti ZZJZ Valjevo odrediti vreme održavanja manifestacija.

Na sednici je utvrđen predlog Odluke o potvrđivanju akata koje je gradonačelnik grada Valjeva doneo za vreme vanrednog stanja.

JKP „Toplana-Valjevo“ data je saglasnost na odluku o kreditnom zaduženju i o povećanju osnovnog kapitala.

Utvrđen je predlog Odluke o uniformi i oznakama komunalne milicije grada Valjeva.

Pristupa se izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa „Urban Tehniks“ d.o.o. Valjevo u delu naseljenog mesta Beloševac i utvrđen je predlog odluke. Planski osnov za izradu plana je Prostorni plan grada Valjeva.

Razmatran je i prihvaćen izveštaj o ostvarenju programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu. Za pomenuti program drugim rebalansom je planiran iznos od 55.912.000,00 dinara od čega je utrošeno 43.270.271,37 dinara. Realizacija programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2019. godinu iznosila je 77,39%.

Utvrđen je predlog programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2020. godini. Osnovni cilj programa je raspodela sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva kojim se finansiraju program odnosno projekti i programske aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada Valjeva u periodu januar –decembar 2020. godine.

Utvrđen je predlog Odluke o izmeni odluke o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2020.godini.

Razmatran je i utvrđen predlog Odluke o izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2020.godinu. Prvobitno planirana finansijska sredstva za sprovođenje LAPZ iznosila su 25.000.000,00 dinara, ali usled vanrednog stanja sredstva su smanjena na 10.000.000,00 dinara i iz tog razloga su usvojene tri mere aktivne politike zapošljavanja koje će se sprovoditi i to: stručna praksa, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima i subvencije za samozapošljavanje i ovim merama biće obuhvaćeno 41 lice.

Gradsko veće je donelo rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Predsednik komisije je Jelena Đurić odbornik Skupštine grada Valjeva.

Data je saglasnost na Odluku komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica i Gradsko veće je usvojilo i odobrilo isplatu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here