Naslovna info Sednica Gradskog veća 18. decembra

Sednica Gradskog veća 18. decembra

Odluka o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu je jednoglasno usvojena na današnjoj sednici Gradskog veća i upućena je na usvajanje Skupštini grada Valjeva. U izveštaju su navedeni ukupni rashodi i izdaci za 2018. u iznosu od 3.588.828.200 dinara.Poreski prihodi iznose 2.065.300.000, donacije i transferi 421.450.000, primanja od prodaje nefinansijske imovine 511.500.000, memorandumske stavke za refundanciju rashoda 5.400.000, preneta neutrošena sredstva 306.720.000 i drugi prihodi 278.458.200 dinara.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama u kojoj se tarifni brojevi 1. 2. i 3. menjaju.

Utvrđen je i predlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija grada Valjeva za 2018.-2020. godinu. Komisija za izradu Plana kapitalnih investicija opredelila je listu kapitalnih investicija u šest oblasti: Razvoj privredne zone, Urbanizacija naselja Kolubara, Program smanjenja gubitaka u gradskoj mreži Vodovoda Valjevo, Razvoj Divčibara, Stvaranje uslova za razvoj kulture i Unapređenje razvoja sela.

Predlog zaključka o usvajanju plana komunalne izgradnje i održavanja objekta komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2018. godinu takođe je utvrđen.

Utvrđen je i Predlog plana za 2018. godinu organa grada Valjeva i službi osnovanih prema posebnim zakonima. Razlog za donošenje Kadrovskog plana sadržan je u potrebi planiranja broja zapolsenih u 2018. godini, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu oblast radnih odnosa u jedinici lokalne samouprave.

Odlukom o Gradskoj upravi grada Valjeva uređuje se organizacija i delokrug rada Gradske uprave grada Valjeva i druga pitanja od značaja za njen rad.

Predlogom Odluke o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu obuhvaćene su izmene koje se odnose na objedinjavanje broja zaposlenih u Gradskoj upravi grada Valjeva kao jedinstvenom organu, a koji su do sada bili određeni za dve gradske uprave. U

odluci se dodaje novi subjekt i to Centar za stručno usavršavanje „Tehnički inovacioni centar Valjevo“ sa jednim izvršiocem. Jedan izvršilac je dodat Međuopštinskom istorijskom arhivu, a dva izvršioca su smanjena kod JKP „Toplana-Valjevo“.

U Odluci o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Valjeva rok obavljanja komunalne delatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju produžava se do okončanja postupka propisanog zakonom.

Utvrđena je i predlog Odluke o izmeni odluke o organizovanju javnog preduzeća „Valjevo-Turist“ kao turističke organizacije.

Razmatran je Izveštaj o radu JP „Agrorazvoj-valjevske doline“ Valjevo za 2016. godinu

Predlogom Odluke o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima, grad Valjevo prenosi na Republiku Srbiju, bez naknade, pravo javne svojine nad zemljištem i objektima kompleksa Istraživačke stanice Petnica.

Utvrđen je predlog Odluke o ulaganju u kapital JKP „Toplana-Valjevo“ prava svojine na stvarima u javnoj svojini grada Valjeva kao i predlog Odluke o učešću u osnovnom kapitalu javnog komunalnog preduzeća „Toplana-Valjevo“.

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Centra za stručno usavršavanje „Tehnički inovacioni centar Valjevo“ Valjevo utvrđen je na današnjoj sednici Gradskog veća.

Uloga Informaciono-komunikacionog-sistema u pružanju javnih servisa građanima i privredi je sve veća, pa je predlog Zaključka o pristupanju izradi strategije razvoja Informaciono-komunikacionog-sistema grada Valjeva i studije izvodljivosti Informaciono-komunikacionog-sistema grada Valjeva.

Utvrđen je i Predlog rešenja o prestanku putnog zemljišta.

Razmatran je predloga rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa broj 323-130/2017-02 od 20.11. 2017. godine. Opredeljen je iznos od 80.000,00 dinara.

Utvrđen je i predlog Odluke o davanju na korišćenje dela prostora-kancelarije u zgradi OŠ „Milovan Glišić“, ul. Dr Pitovića br. 6 u Valjevu Centru za stručno usavršavanje „Tehnički inovacioni centar“ Valjevo.

Prethodni tekstOdržana javna rasprava o budžetu za 2018. godinu
Sledeći tekst  RAZGOVOR SA UMETNICOM

POSTAVI ODGOVOR

molimo Vas unesite komentar!
Ovde unesite svoje ime

CAPTCHA