Home info Sednica Gradskog veća

Sednica Gradskog veća

47
0
SHARE

Juče je održana treća po redu sednici Gradskog veća, na kojoj su razmatrane tri tačke dnevnog reda i to: predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu, predlog Odluke o poveravanju poslova upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih  voda  u  naselju „Bair“ i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu  izmenu  i  dopunu   programa poslovanja  „Agrorazvoj-valjevske doline“  d.o.o  Valjevo, za 2020. godinu.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu.

Razlog za donošenje ove odluke je sadržan u Zakonu o planiranju i izgradnji jer je data mogućnost lokalnim samoupravama da same urede postupak, uslove, način i program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Interes  Grada je da se  u slučajevima kada je investitor izgradnje objekta od značaja za grad, javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija – omogući uspostavljanje prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini, bez naknade. Ovo pravo odnosi se isključivo na realizaciju projekata koji su od ekonomskog interesa grada i koji doprinose unapređenje lokalnog  ekonomskog razvoja Grada, poboljšanja uslova života građana i infrastrukture.

Poslovi upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u  naselju „Bair“ poveravaju se JKP „Vodovod Valjevo“ na neodređeno vreme, a obuhvataju održavanje kanalizacione mreže u stanju funkcionalne ispravnosti tako da obezbedi trajnu i kvalitetnu uslugu odvođenja otpadnih voda od korisnika i druge poslove koji su u funkciji upravljanja ovom kanalizacijom.

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u obavezi grada da izgrađene uređaje, objekte i opremu javne kanalizacije preda JKP „Vodovod Valjevo“, kako bi se stvorili uslovi za obavljanje komunalne delatnosti od značaja za ostvarivanje životnih potreba građana kroz obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta obima i kontinuiteta pružanja ove usluge.

Ugovor o poveravanju poslova upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u naselju „Bair“ biće zaključen između grada Valjeva  i JKP „Vodovod Valjevo“.

Razlog za donošenje prve izmene i dopune programa poslovanja uslovljen je potrebom smanjenja rashoda i izdataka u cilju uravnoteženja budžeta grada Valjeva u skladu sa  Upustvom za pripremu odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu – drugi rebalans. Izmenom programa poslovanja doći će do smanjenja planiranih sredstava za realizaciju navedenog programa.

Preduzeće „Agrorazvoj-valjevske doline“ planira ukupan prihod u 2020. godini 57.500.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju „Programa podrške za sprovođenje  poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva  za 2020. godinu“ su budžetom grada Valjeva planirana u iznosu od 52.000.000,00 dinara, umanjuju se za  2.500.000,00 dinara i iznose 49.500.000,00 dinara. Ovo su namenska sredstva i namenjena su za mere podsticaja u poljoprivredi.

Sve tačke koje su danas razmatrane su jednoglasno prihvaćene od strane Gradskog veća  i  biće na dnevnom redu narednog skupštinskog zasedanja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here