Home info Peta sednica Gradskog veća

Peta sednica Gradskog veća

43
0
SHARE

Juče  je održana peta sednica Gradskog veća u velikoj sali Skupštine grada Valjeva. Na dnevnom redu našlo se 18 tačaka.

Članovi Gradskog veća su prihvatili izveštaj o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Grad Valjevo. Izveštajem je utvrđeno da Apotekarska ustanova „Valjevo“ koja je u stečaju ima trajnu nesposobnost plaćanja, s obzirom da je Apotekarska ustanova obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana, kao i da ne može da odgovori svojim novčanim obavezama po dospeću. Konstatovana je prezaduženost, s obzirom da je imovina Apotekarska ustanova manja od njenih obaveza. Na dan 15. septembra 2020. godine Apotekarska ustanova je iskazala dugovanje za osnovne obaveze iz poslovanja u iznosu od 107.231.446,47 dinara. Vrednost ukupne imovine je iskazana u iznosu 12.518.669,37 dinara. Neisplaćene obaveze za radnike iznose 21.781.077,90 dinara. Obaveze prema dobavljačima iznose 85.450.368,57 dinara. Na dan 31. decembra 2018. godine u ovoj ustanovi je radilo 85 ljudi, od čega 34 sa visokom, 2 sa višom, 43 sa srednjom i sa nižom stručnom spremom.

Direktor Apotekarske ustanove Valjevo Vojkan Stepanović je istakao da problemi datiraju još od 2015.godine zbog drastičnog smanjenja cena lekova.

“ Marža se zadržava na 12% i 4% za pomagala, mi smo već 1.januara 2015. imali 6.100.000 dinara negativne nivelacije iz razloga što ustanova po svom ugovoru  treba u svakom ternutku da ima sve lekove . Zatim je sledila centralna javna nabavka za lekove koju je raspisivalo RFZO samo za javni sektor za lekove sa A i A1 liste gde je kod nas dominantan promet na receptu,  što dodatno smanjuje cenu i za Apotekarsku ustanovu ponovo 1.900.000 dinara negativne nivelacije. Mi gubimo mogućnost da sami sprovodimo javnu nabavku i da na taj način ostvarujemo dodatne popuste za ustanovu što su bili značajni prihodi ako domaćinski poslujete. Pošto smo imali suficit, nismo još osećali teškoće ali smo videli šta će se dešavati. Država je to na neki način prepoznala pa je na jednom sastanku direktora sa predstavnicima Ministarstva ponuđeno 10,45 dinara po receptu javnom sektoru zbog neprofitabilnih jedinica u ruralnim područjima, što je mala suma da bi se rešili postojeći problem”, rekao je Stepanović.

On je dodao da privatni sektor se snabdeva na tržištu, nema obavezu da se snabdeva iz  javne nabavke RFZO.

“Centralnom javnom nabavkom Fond je hteo da sve popuste prigrabi sebi. Privatni sektor preuzima sve veči broj recepata dajući određene pogodnosti pacijentima i dostupnošću apoteka na svakom koraku. Naše apoteke u Mionici, Ljigu,Lajkovcu su potpuno marginalizovane jer su pri Domovima zdravlja, dok private apoteke su skoncentrisane u uzem centru, ima ih na svakom koraku. Na Ubu smo imali veliki problem, sudskom presudom osnivač nas je iselio iz objekta.To nam je bila druga po snazi apoteka što je značajno uticalo na rezultate. Nakon toga dolazi do povećanja plata u zdravstvu , u potpunom neskladu gde imamo pad prometa i pad realizacije, a plate povećane. Godinu 2019. smo nekako završili. Bili smo prinuđeni da svim radnicima na određeno vreme pri samom kraju godine po isteku ugovora o radu ne produžavamo ugovor jer smo već imali velike teškoće. Tako da je Apotekarska ustanova sa 92 zaposlena po kadrovskom planu završila sa nas 30. Zbog nedostatka lekova i ostale robe i ogromnog odliva kadra morali smo da zatvaramo veliki broj organizacionih jedinica. Mišljenja sam da je jedino rešenje u pronalaženju strateškog partnera i izdavanje objekata u zakup na minimum 10 godina, govorim iz iskustva drugih koji su to već uradili”,zaključio je Stepanović.

Pred odbornicima Skupštine grada Valjeva će se naći odluka o prihvatanju izmirenja obaveza AU čiji je osnivač Grad Valjevo.

Prihvaćeni su Izveštaji o radu Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“, ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo, Narodnog muzeja Valjevo, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac – Mića“, Međuopštinskog istorijskog arhiva, kao i Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Valjevo. U skladu sa planom programa rada za 2019. godinu, ove ustanove su realizovale sve planirane programe i aktivnosti.

Na današnjem dnevnom redu bila je Odluka o glavnom urbanisti grada Valjeva. Ovom odlukom bliže se uređuju položaj, ovlašćenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u Zakonu o planiranju i izgradnji koji je predvideo institut glavnog urbaniste. Ovom odlukom se uvodi glavni urbanista radi efikasnije i kvalitetnije izrade planskih dokumenata, prvenstveno prostornih i urbanističkih planova, koje su od izuzetne važnosti za razvoj Grada.

“Osnovni zadatak glavnog urbaniste je da koordinira radom i poslovima iz Organa grada koji se bavi poslovima urbanizma i drugih institucija i javnih preduzeća koji učestvuju u različitim fazama u postupku donošenja izrade planskih dokumenata. Imajući u vidu da posebno mesto u postupcima donošenja izrade planskih dokumenata ima komisija za planove grada Valjeva koja kao stručno telo vrši stručnu kontrolu vizuelno planskih dokumenata pre izlaganja na javni uvid kao i pri samom donošenju odluka o izradi planskih dokumenata koja daje mišljenje a da je po funkciji glavni urbanista predsednik komisije za planove čime se ostvaruje jedna čvrsta veza i kontrola u samom postupku kontrole sadržine u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata što bi trebalo da donese efikasnijem i kvalitetnom postupku u izradi i donošenju planskih dokumenata prvenstveno urbanističkih planova”, rekao je  Aleksandar Purić  rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Razmatrana je Odluka o osnivanju Saveta za bazbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Valjeva. U savet se imenuje 13 članova iz reda stručnih lica za oblast bezbednosti saobraćaja. Predsednik saveta je Velimir Arsenović, član Gradskog veća.

Savet ima 13 članova iz reda stručnih lica za oblasti bezbednosti sobraćaja čija organizacija, način rada, izveštavanje i praćenje rada regulisano je pravilnikom o radu saveta za kordinaciju Saobraćanog fakulteta.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i prihvatili  informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo.

Članom 64 Zakona o javnim preduzećima propisano je da na osnovu tromesečnih izveštaja javnih preduzeća o realizaciji njihovih godišnjih programa nadležni organ sačinjava i dostavlja Ministarstvu privrede informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti. Skupština grada usvojila je navedeni izveštaj o realizaciji poslovanje javnih preduzeća i to za period za period 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, period od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. i za period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine.

Gradsko veće prihvatilo je predlog pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Osečina, službi interne revizije grada Valjeva i službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

Maksimalnom broju zaposlenih u okviru lokalne samouprave grada Valjeva za Gradsku upravu je utvrđeno da ima 263 zaposlena .U tom okviru povremeno se pojavljuje potreba za određenim promenama u skladu sa potrebama posla organizacije posla kao i kadrovskim mogućnostima kojima Gradska uprava u ovom momentu raspolaže. Izvršene su izmene u Odeljenju za lokalni razvoj tako što su se u okviru odseka za nadležnost informatike usklađivali popisi poslova u skladu sa znanjem nadležnostima i okvirima koje može određeni izvršioc da obavlja. U okviru Odeljenja za zajedničke poslove smanjen je broj izvršilaca na mestu vozača a povećan u okviru Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu tako što su sistematizovana za još jednog izvršioca koji obavlja poslove građevinskog inženjera.

Unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Odeljenja za inspekcijske poslove, Odsek za inspekcijske poslove koji će nakon stupanja na snagu ovog pravilnika raditi kao jedinstvena celina bez užih unutrašnjih jedinica u kome se nalaze sve inspekcije tako da više neće postojati  posebna grupa za poslove Turističke inspekcije, već će svi biti u okviru  jedinstvene celine i njom rukovodi šef odseka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here