Naslovna info Održana sednica Skupštine grada Valjeva

Održana sednica Skupštine grada Valjeva

153
0

Nakon usvajanja dnevnog reda, potvrđen je mandat u Skupštini grada Valjeva Katarini Milićević, kandidatu sa izborne liste “Aleksandar Vučić – Za našu decu” . S obzirom na to da je Katarina Milićević direktor Centra za socijalni rad, ustanove koje je osnivač lokalna samouprava, podnela je ostavku na mesto odbornika u Skuštini grada Valjeva, nakon čega je Skupština donela odluku o prestanku mandata.

Odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2021. godinu. Planirani prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine iz budžeta su 3.831.175.769,71 dinara, a ostvareni su u iznosu 3.894.643.280, 50 dinara, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 92.067.596,69 dinara, a ostvareno 189.100.177,31 dinara.
Tekući prihodi iznose 3.584.083.840,41 dinara. Što se tiče poreskih prihoda, oni su realizovani u iznosu od 2.562.562.341,57 dinara, odnosno 100,51%.

Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.904.079.901,07 dinara, što čini 49,46 ukupno ostvarenih prihoda i primanja.
Preneta neutrošena sredstva na računu izvršenja budžeta su manja u odnosu na planirana za iznos od 279.305,91 dinara, koliko je vraćeno budžetu Republike Srbije kao neutrošena sredstva od namenskih transfera dobijenih u ranijim godinama.
Ukupni izvršeni javni rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose 3.488.625.812,81 dinara, od toga rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada 3.831.175.769,71 dinara, a iz ostalih izvora korisnika budžeta 75.771.512,95 dinara.

Usvojen je Plan detaljne regulacije za lokalitet površinskog kopa „Kozličić“. U granici obuhvata ovog plana, nalaze se koridori javnih puteva i reka Rabas i Kamenica, kao i zemljište namenjeno za industriju i proizvodnju i površinsku eksploataciju mineralnih sirovina. Pristup zoni industrije i proizvodnje je planiran sa državnog puta, a pristup površinskom kopu sa opštinskog puta. Zona idustrije i proizvodnje obuhvata prostor gde je locirana asfaltna baza sa pratećim sadržajima. Zona površinskog kopa obuhvata delove postojećeg površinskog kopa i prostor za širenje kopa „Kozličić“, čije su granice određene na osnovu Elaborata o rezervama i resursima krečnjaka kao tehničko – građevinskog kamena u ležištu „Kozličić“ kod Valjeva.
Takođe, usvojena je i Odluka o prestanku važenja dela Plana generalne regulacije za selo Popučke. U prethodnoj 2021. godini, doneta je Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za selo Popučke.

Granica obuhvata izmene i dopune plana odnosila se na deo obuhvata planskog područja, teritorije KO Popučke, ukupne površine 1.576,53 hektara. Okvirnom granicom ovog plana, obuhvaćeno je područje – južni deo KO Popučke, južno od planiranog državnog puta IB reda borj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac. U međuvremenu, doneta je Odluka o izradi izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda, veza sa autoputem E – 763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega, za izgradnju Južne obilaznice Valjevo – BAJPAS – a. Južna obilaznica Valjevo predstavlja vezu Privredne zone grada Valjeva, koja se razvija na delu KO Valjevo i KO Popučke. Takođe, doneta je Ureba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene regionalnog kolubarskog snabdevanja vodom, a u toku je i izrada Prostornog plana područja posebne namene ratvodnog gasovoda RG – 13, Beograd – Valjevo – Loznica sa elementima detanjne regulacije. Kroz naselje Popučke prolazi i železniča pruga Beograd – Bar, za čije proširenje postoji prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Valjevo – Loznica.
Usled svega navedenog, konstatovana je potreba pristupanju izradi novog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke. Do donošenja novog plana, konstatovana je potreba za prestanak važenja delova važećeg Plana generalne regulacije, koji se ne mogu realizovati i koji predstavljaju ograničenje u hitno saniranje posledica trenutnog implementiranja usvojenih prostornih područja namene u važeći PGR, radi stvaranja uslova za brzo preseljenje domaćinstava koja su se našla u koridorima navedenih infrastrukturnih objekata.

Skupština grada Valjeva je donela Odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Valjeva. Ovom odlukom uređuje se organizacija i funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji grada Valjeva; dužnosti organa grada u spasavnju i zaštiti; obrazovanje Štaba za vanredne situacije; mere civilne zaštite; imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite; obrazovanje jednice civilne zaštite opšte namene; određivanje subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje i finansiranje i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite.
Usvojena je Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u činjenici da je izmenjena zakonodavna regulativa u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini donošenjem novog Zakona o zaštiti buke u životnoj sredini. Merenjem buke od strane komunalne milicije unapređuje se sistem zaštite od buke u gradu Valjevu i doprinosi smanjenju štetnog dejstva buke na okolinu. Cilj je poboljšanje kvaliteta života građana kroz uticaj na smanjenje nivoa buke i poštovanje propisanih graničnih vrednosti buke od strane ugostitelja. Merenje buke će se vršiti opremom koja zadovoljava sve propisane uslove, a prostor u kome će komunalna milicija obavljati merenje buke će biti spoljašnje merno mesto, odnosno prostor koji je najizloženiji buci i unutrašnje merno mesto, odnosno stambeni objekat ili dvorište suseda, podnosioca prijave.

Doneta je odluka o izmenama Odluke o Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina. Skupštine opština Lajkovac i Ljig, donele su Odluku o istupanju iz Zajedničkog pravobranilaštava grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, tako da se menja naziv i glasi Zajedničko pravobranilaštvo grada Valjeva i opštine Osečina.
Usvojena je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u gradu Valjevu za period 2022 – 2025. godine. LAP definiše pravce delovanja grada Valjeva u oblasti unapređenja položaja ciljnih grupa ovog LAP – a, kao i konkretne mere i aktivnosti kojima se nastoji poboljšati njihov sadašnji položaj, uz jasne mehanizme pomoću kojih se može pratiti ostvarivanje definisanih ciljeva.
Odbornici su usvojili Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Narodnog muzeja Valjevo, kao i odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Toplana“ Valjevo.

Usvojena je Odluka o podnošenju predloga Vladi Republike Srbije, gde se predlaže da Vlada Republike Srbije izvrši prenos idealnog udela Ministarstva finansija od 117/140, na zgradi – objektu nekadašnjeg kafića „Ponte Bianka“, čija je ukupna površina 140 m2, kao javna svojina grada Valjeva sa udelom 23/140 i javna svojina Republike Srbije, pravo korišćenja Ministarstvo finansija sa udelom od 117/140, na grad Valjevo.

Usvojena je Odluka o otuđenju realnog udela grada Valjeva u kat. parceli br. 6642 KO Valjevo neposrednom pogodbom. Grad Valjevo otuđuje neposrednom pogodbom, iz javne svojine, Građevinskom preduzeću „Greda“, svoj realni udeo od 852/1194, čija je ukupna površina 0.11.94 ha, a GP „Greda“ se obavezuje da u roku od 30 dana od dostavljanja ove odluke, zaključi sa gradom Valjevom ugovor o otuđenju. Prema proceni Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale Valjevo, utvrđena je tržišna vrednost realnog udela Grada, koja iznosi 8.349.400,00 dinara.

Usvojeno je Rešenje o imenovanju direktora JKP „Polet“ Valjevo. Za direktora je imenovana Biljana Pavlović, dr biotehničkihz nauka iz Valjeva, na period od četiri godine.
Usvojen je Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2021. godinu, kao i Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2022. godinu.
Skupština je donela Odluku o podizanju spomenika baletskom igraču Miloradu Miškoviću. Fondacija Milorad Mišković podnela je inicijativu da se baletskom igraču Miloradu Miškoviću, rođenom u Valjevu, podigne spomenik u njegovom rodnom mestu Valjevu. Komisija za podizanje spomenika i skulpturnih dela grada Valjeva razmatrala je i prihvatila podnetu incijativu, a Minisartsvo kulture i informisanja dalo je saglasnost.

B.J.

POSTAVI ODGOVOR

molimo Vas unesite komentar!
Ovde unesite svoje ime